KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

1. Veri Sorumlusu

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi ile
Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ
kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla BURAK GALV. SAC SAN.VE TİC.LTD. ŞTİ. tarafından siz değerli
ziyaretçilerimiz, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, iş bağlantılarımız, ticari veya iş ilişkisi kapsamında
bulunduğumuz ilgili kişiler için hazırlanmıştır. Şirketimiz ile paylaşılmış olan tüm kişisel veriler hukuka
uygun bir şekilde, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecektir.

2. Tanımlar
2.1.Kişisel Veri :
Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
2.2. Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da
herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde
edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden
düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi,
sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her
türlü işlemi,
2.3. Alıcı Grubu: Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi
kategorisini,
2.4. İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,
2.5.Veri Kayıt Sistemi: Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt
sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu
her türlü ortamı,
2.6.Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt
sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,
ifade eder.
3. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı
Şirketimizce kimlik Verileri (Ad soyad, Nüfus cüzdanı fotokopisi, TC kimlik no, İmza, v.b. ),
İletişim Verileri (Adres, E-posta adresi, Telefon no v.b. ), Özlük Verileri (Bordro bilgileri, Disiplin
soruşturması, İşe giriş belgesi kayıtları v.b.), Fiziksel Mekan Güvenliği (Giriş çıkış kayıt bilgileri,
Kamera kayıtları v.b.), İşlem Güvenliği (IP adresi bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, Şifre ve
parola bilgileri v.b. ), Finans (Banka Hesap Bilgisi v.b.) ile Pazarlama (Anket bilgileri, vb.) ile bilgileriniz
işlenmektedir.
Şirketimiz kişisel verilerinizi aşağıda sayılan amaçlar kapsamında işlemektedir:
Kişisel Verileriniz;
• Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
• Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
• Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
• Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
• Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
• Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini (şirketimiz içerisindeki giriş kapıları, bina dış
cephesi ve hizmet alanlarında bulunan güvenlik kameraları vasıtasıyla ve bina
güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılması vb)
• Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
• İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi
• İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
• İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
• Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
• Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
• Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
• Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
• Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
• Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi
• Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
• Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Talep / Şikayetlerin Takibi
• Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini
• Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
• Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
• Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
• Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,
• Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
• Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
• Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi
• Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi
• Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Amaçlarıyla, KVKK’nın 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenme şartlarına uygun olarak
işlenecektir.

4. Kişisel Verilerin Aktarılması
Şirketimiz, kişisel verilerin aktarılması konusunda, KVKK'da öngörülen düzenlemelere uygun
bir şekilde hareket etmektedir.

Kişisel Verileriniz;
• İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen
Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu,
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği
kurum veya kuruluşlar; Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurumu gibi kamu tüzel kişileri;
• Şirket olarak faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız, işbirliği
yaptığımız, her türlü kişisel verilerinizin muhafazası, yetkisiz erişimlerin önlenmesi ve
hukuka aykırı olarak işlenmelerini önlemek gibi veri güvenliği tedbirlerinin alınmasında
bizimle birlikte sorumlu olan gerçek veya özel hukuk tüzelkişileri
• Bağlı ortaklıklarımız ve/veya doğrudan/dolaylı iştiraklerimiz, topluluk şirketlerimiz, iş
ortaklarımız, hissedarlarımız
• Şirketimizin hizmet aldığı, Hukuk, OSGB, Vergi, Mali Müşavir, Bağımsız Denetim
Şirketleri, Banka vb. tedarikçi firma ve kurumlara;
ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen
kişisel verilerin aktarılması şartlarına ve amaçlarına uygun olarak aktarılabilecektir.
Kişisel veriler, iş sözleşmesinin ifası için gerekli olması durumunda ve kanunda öngörülen
diğer durumlarda, aktarılacağı yabancı ülkede yeterli korumanın bulunması, yeterli korumanın
bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı
yazılı olarak taahhüt etmeleri ve 6698 sayılı kanun ve ilgili mevzuata uymak kaydıyla yurt dışına
aktarılabilir.
Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz; Şirketimizle iş ilişkisinin kurulması ve yürütülmesi süreçlerinde
ziyaretçilerimiz, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, iş bağlantılarımız, ticari veya iş ilişkisi kapsamında
bulunduğumuz ilgili kişiler tarafından tarafımıza iletilen belgeler, formlar, raporlar vb. her türlü
doküman vasıtasıyla ve bir veri kayıt sistemlerinin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan
yöntemlerle kişisel verileriniz elde edilebilmektedir. Aynı zamanda otomatik veya kısmen otomatik
sistemler vasıtasıyla kişisel verileriniz elde edilebilecek veya toplanabilecektir.
Söz konusu kişisel verilerinizin Şirket tarafından işlenmesindeki hukuki sebepler;
• Kanunlarda açıkça öngörülmesi
• Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin
taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
• Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
• Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, şirketimizin meşru menfaatleri
için veri işlenmesinin zorunlu olması.
• Yukarıdaki hukuki sebepler dışında kalan hallerde ise açık rızanız olması
Hukuki sebeplerine dayalı olarak, iş bu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla Şirketimiz tarafından
toplanmakta ve işlenmektedir.

5. İlgili Kişinin Hakları
İlgili Kişi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:
• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileriniz işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun
kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini
talep etme,
• İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok
edilmesini isteme,
• İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel
verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi
suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde,
zararın giderilmesini talep etme haklarına
Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı web sitemizden ulaşabileceğiniz İlgili
Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi,
ilgili kişi olarak yazılı bir şekilde şirketimizin Yenimahalle incirlik bulvarı no:309/b SARIÇAM-ADANA
adresine yazılı olarak,burakgalvaniz@hs02.kep.tr adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da
varsa Şirketimize daha önceden bildirdiğiniz ve şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta
adresi aracılığı ile info@burakgalvaniz.com adresine iletilmesi halinde 30 (otuz) gün içerisinde
değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. İlgili Kişi tarafından iletilen taleplerde, ilgili kişinin adı, soyadı,
başvuru yazılı ise imzası, TC kimlik numarası ya da yabancı ise uyruğu, pasaport numarası veya
varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş adresi, varsa bildirime esas elektronik posta
adresi, telefon ve faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.
Taleplere ilişkin olarak yazılı şekilde yanıt verilecek olması halinde yanıtlar için mevzuatın
öngördüğü ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır. Başvuruya verilecek yanıtın CD,
flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise Şirketimiz, talepte bulunan ilgili kişiden kayıt
ortamının maliyeti tutarında ücret talep edebilir.
Metin’deki Değişiklikler

Şirketimiz, işbu Metin’de yer alan hükümleri dilediği zaman yayımlamak suretiyle değiştirebilir.
Şirketimizin değişiklik yaptığı hükümler yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.
 

SATIŞ SONRASI DESTEK FORMU

KAPAT